Den Korte Avis | Islam er selve problemet: Grundloven misbruges – og skal ændres

Den Korte Avis | Islam er selve problemet: Grundloven misbruges – og skal ændres


Islam nasser på demokratiets svagheder, og udnytter dets smuthuller. Og det afsløres i stigende grad, at selve islam er problemet, og at det er en halvkristelig misforståelse at lade muslimer indtage landet.

 

Demokratiets misbrug
Man har i årevis ment, at man med småjusteringer kunne neutralisere de sammenstød, der sker, hvor muslimer kræver hensyntagen og ligeberettigelse i vort land. Dette er et fejlskøn, da Islam ikke i første omgang er en religion, men et totalitært korandiktatur. Vore politiske ledere mangler at indse det, og at gøre ende på den gradvise og latente indflydelse på vort demokratis kulturkristne grundprincipper.

 

Manglende konsekvens
Grundlovens såkaldte Religionsparagraf (§ 67) siger, at: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. ” Men selvom dennes nutidige betydning har være drøftet i Folketinget, blev konklusionen, at ordlyden er for vagt et begreb til, at man f.eks. kan forbyde islam i Danmark. Et bevis på, at nutidens politikere ikke kan skelne mellem religion og fakta.

 

Islams succes
Med rette påpeger Jørgen Pontoppidan, at islams succes her i landet, skyldes en de facto manglende håndhævelse af Grundlovens ’religionsparagraf’. For der er begrænsninger i religionsudøvelsen. Både i, hvad der udføres, og hvad der læres. Selvfølgelig er sædelighed et gammelt ord, som man dog selv i vore dage, må kunne enes om har med moral, etik, æstetik og god opførsel at gøre. Og med ordet Gud menes jo ikke afguden Allah.

 

Koranens anvisninger
Når det gælder Islam, må vi tage Koranens ord, krav og anvisninger for pålydende. For i den islamiske forkyndelse indgår konkrete opfordringer til drab på jøder og anderledes troende, hvilket ikke ligefrem kan siges at være sædeligt. Det samme gælder islams kvindeundertrykkelse, den sociale kontrol og de andre frihedsundertrykkende ting. Så selve grundlaget for Islam er grundlovsstridigt, og ’Koranloven’ var et skandaløst knæfald og sejr for en levemanual, der er fjende af frihed, sandhed og demokrati.

 

Grundlovsbrud

Men det mest mærkværdige er, at grundlovsbrud ikke kan straffes efter dansk lov. Straffeloven siger helt utvetydigt, at kun det kan straffes, som loven kræver straffet. Og Grundloven er overhovedet ikke nævnt i Straffeloven. For at begrænse Islams usædelighed må ny lovgivning til, der gør grundlovsbrud strafbart. Hvis det ikke sker, fortsætter islams femtekolonnevirksomhed uden begrænsninger.

 

Grundlovsændringer
Grundloven er kun sjældent blevet ændret siden vedtagelsen i 1849. Det er en omstændelig ting, og er kun sket i 1915, hvor kvinder og tyende m.fl. fik valgret, Landstinget reformeredes og valgloven blev ændret. Samt i 1953, hvor der indførtes kvindelig arvefølge til kongetronen. Herudover fremsatte de Radikale i 2005 et forslag om, at det af Grundlovsteksten skulle fremgå, at Danmark var en selvstændig stat, hvis styreform byggede på folkestyre og retssikkerhed. Forslaget blev nedstemt som overflødigt.

https://denkorteavis.dk/2024/indlaeg-fra-laeserne-16-maj-islams-succes-her-skyldes-grundloven/

Source link